Китай днес - приложение на в-к Земя

Switch to desktop Регистрация Вход

Статии

Реч на Председателя на КНР Си Дзинпин на срещата на върха на икономическите лидери на страните от АРЕС в Бали, Индонезия, 7 октомври 2013 г.

Уважаеми г-н председател, Дами и господа, приятели,

Днес тази зала е изпълнена с почитаеми гости и скъпи приятели, изтъкнати икономически лидери на страните от Азиатско-тихоокеанския регион. Изключително се радвам на възможността да се срещнем тук с вас, на прекрасния райски остров Бали.

Тук именно е не само световноизвестен туристически курортен център, но и мястото, където се зараждат и проектират насоките и курсът на развитие на Бали. Неофициалната среща на лидерите на АРЕС този път се провежда на остров Бали, към който са насочени надеждите и очакванията на Азиатско-тихоокеанския регион и на целия свят.        

В момента възстановяването на световната икономика е трудно и нестабилно. Азиатско-тихоокеанската икономика запазва много добра тенденция на развитие, но същевременно е изправена пред нови предизвикателства. Хората очакват тази среща с надеждата тя да влее нови сили за нарастването на регионалната, а и на глобалната икономика.

Дами и господа, приятели!

Световната икономика все още е в период на дълбоки промени и структурно регулиране, от една страна, се наблюдават признаци на възстановяване, но сме изправени и пред редица проблеми — икономическата основа на световната икономика е нестабилна, силите на растежа са недостатъчни, а темповете — неравномерни.  Проблемите, касаещи структурата на основните развити икономики, все още далеч не са намерили своето разрешение, явна е необходимостта от по-добра координация в макроикономическите политики. Новоразвиващите се икономики забавят темповете си на растеж, увеличават се външните рискове и предизвикателствата. Кръгът от преговорите „Доха“ на Световната търговска организация  напредва трудно, нови измерения получават протекционизмът в търговията и инвестициите. Постигането на цялостно възстановяване и здрав растеж на световната икономика ще бъде дълъг и осеян с трудности път.

По отношение на новите предизвикателства на глобалната икономическа обстановка, и развитите икономически системи, и развиващите се икономики са насочени към търсене на нови движещи сили на растежа.

Откъде идват движещите сили на растежа? Аз смятам, че могат да дойдат единствено от реформите, от преструктурирането, от иновациите. Азиатско-тихоокеанският регион винаги е бил важен двигател на световния икономически растеж и в условия, когато липсват движещи сили за възстановяването на световната икономика, Азиатско-тихоокеанският регион трябва да покаже смелостта да застане на водещи позиции, да способства за изграждането на отворен модел на икономическо развитие на основата на иновации, обвързаност в икономическия растеж и интегриране на интересите. Само така можем да постигнем онова, на което ни учи поговорката: „И сред най-непроходимата планина може да откриеш сгушено селце“, така че Азиатско-тихоокеанският регион да изиграе водеща роля във възстановяването на световната икономика.

Китай в момента полага такива усилия. През първата половина на годината китайската икономика отбеляза ръст от 7.6%, който в сравнение с предишните темпове на растеж от над 8% действително показва известно забавяне. Затова някои изказват опасения относно перспективите на китайската икономика, поставят въпроси като: Дали няма китайската икономика да свие развитието си? Ще може ли китайската икономика да постигне устойчиво и стабилно развитие? Как ще се справи Китай? Как ще се отрази икономическата ситуация в Китай върху Азиатско-тихоокеанския регион? Бих искал да споделя няколко свои възгледа по тези въпроси.       

На първо място, бих искал да подчертая, че след комплексен анализ на всички аспекти аз съм изпълнен с увереност за перспективите на развитие на китайската икономика. 

Първо, тази увереност произтича от това, че икономическият растеж на Китай се движи в резонни граници и е в рамките на прогнозираните цели. Динамиката на икономическия растеж на Китай премина от предишния двуцифрен ръст до 9.3% за 2011 г., 7.8% за 2012 г., и съответно до 7.6% през първата половина на тази година — в общи линии беше извършен един плавен преход в динамиката на ръста. Сам по себе си растеж от 7.6% отрежда водещо място сред основните икономически сили. Основата за развитие на китайската икономика е добра, икономическият ръст и останалите основни икономически показатели се поддържат в рамките на заложените цели, всичко е в сферата на очакваното и не се е случило нищо непредвидимо. 

Известната тенденция към забавяне темпа на развитие на китайската икономика е резултат от икономически регулации, които Китай предприема по своя собствена инициатива. Защото, за да изпълним целта си БВП на страната и средният доход на жителите на градовете и селата да нараснат двойно от 2010 до 2020, е достатъчен и ръст само от 7% годишно. Когато задавахме средно- и дългосрочни цели на развитието, ние направихме задълбочени предварителни оценки. Същевременно, дадохме си сметка, че за да разрешим из основи проблемите, касаещи развитието в далечните му хоризонти, трябва непоколебимо да извършваме структурни реформи, било то и с цената на известно забавяне на скоростта на растежа. Когато се заемеш с едно дело, трябва да обмислиш обстойно както по-близките, така и по-отдалечените във времето фактори, и да планираш внимателно; развитие, което се случва по начин, аналогичен на действията на човек, убил гъската, снасяща златни яйца, няма как да бъде успешно в дългосрочен план.

Второ, увереността ни идва от качеството на развитие на китайската икономика и трайното подобряване на благосъстоянието. През първото полугодие на 2013 това, което е характерно за нея, е, че бележи известен възход в условията на обща стабилност. За „стабилност“ говорим, защото нивото на икономическия растеж се намира в един приемлив диапазон; под „възход“ пък имаме предвид, че трансформацията на модела на икономическото развитие ускорява хода си. Моделът на китайското икономическо развитие сега се откъсва от наблюдаващата се в миналото прекомерна зависимост от инвестициите и износа и започва да се опира все повече върху вътрешното, и то най-вече потребителското, търсене. Данните от първата половина на годината показват, че ролята на структурните регулации като движеща сила започва да става видима: вътрешното търсене има принос от 7.5% към растежа, а в частност потребителското — 3.4%. Ние вече целим не просто постигането висок ръст на БВП, а обръщаме повече внимание върху качеството на растежа и подобряването на благосъстоянието като базата, върху която да стъпваме. Фактите показват, че такава една политика представлява проява на отговорност — както към самия Китай, така и към света.

Трето, увереността идва от силата на вътрешния импулс на китайската икономика. Тази сила нараства все повече и ще продължи да се увеличава и занапред. Продължаващата вече по нов модел урбанизация ще създаде за стотици милиони китайци от селските райони ново пространство за установяване в градовете и подобряване на стандарта им на живот. Равнището на образованието се повишава непрестанно и новите работещи хора се изграждат като специалисти с по-високо качество, по-широк кръгозор и по-добри умения. Китай влага много енергия в осъществяването на стратегията за иновативно развитие, при което икономиката и технологиите са неразривно свързани помежду си, технологичните иновации се разгръщат, а новите отрасли бележат бърз възход. Китай постоянно разширява вътрешното си търсене и потребителския си пазар, които ще бъдат мощен генератор на по-нататъшно ново търсене и потребление. Той отстоява концепцията си, поставяща човека в центъра, и се грижи за това плодовете от развитието да облагодетелстват все по-широки територии и все повече прослойки от населението. Всичко това ще се трансформира в могъща задвижваща сила за развитието на икономиката на страната.

Четвърто, увереността идва от благоприятните перспективи пред развитието на Азиатско-тихоокеанския регион. Благодарение на общите усилия на всички икономики от региона, движението на капитали, информация и хора достига до нови висоти, индустриалното разпределение се очертава все по-ясно, а заедно с него все по-видно се откроява и големият общ азиатско-тихоокеански пазар. Готвещата се в момента нова технологична и промишлена революция ще създаде много предимства за региона. Неговите способности да се справя с рискове растат неимоверно, валутните му механизми са все по-гъвкави, количеството на валутните му резерви бележи явно увеличение, а множеството многостранни и двустранни финансови инициативи създадоха институционални гаранции за справянето със сложната обстановка. Китай гледа с увереност на перспективите за развитие на Азиатско-тихоокеанския регион. Той осъществява собственото си развитие, извличайки ползите от икономическия растеж на региона, като същевременно дава и своя собствен принос за развитието на региона. Аз вярвам, че тази взаимност ще ни дава все повече сили и ще доведе до създаването на още повече нови възможности за регионално развитие.

Твърдо вярвам и в продължаването на здравословното икономическо развитие на китайската икономика. Същевременно ние продължаваме ясно да си даваме сметка за проблеми и предизвикателства като спада на търсенето, наличието на излишен капацитет, регионалната задлъжнялост и „сенчестото“ банкиране, а освен това следим много внимателно и за опасностите, до които може да доведе външната обстановка, като предприемаме подходящи действия за посрещането на всички възможни рискове.

Дами и господа, приятели!

Китайската икономика вече навлезе в един нов етап на развитие, при който преминава през дълбока трансформация и структурно регулиране и постоянно се сблъсква с огромни трудности, които трябва да преодолее. Такива трудности и тревоги неизменно следват регулациите и растежа, но са цена, която си струва да заплатим.

Дъгата най-често се появява след тежки бури. Както се казва, няма планина, по-висока от човека; няма път, по-дълъг от краката. И най-високата планина, и най-дългият път — стига само упорито да вървим по тях, то денят, в който ще стигнем до целта си, ще дойде.

За да върви напред, Китай трябва цялостно да задълбочи политиката си на реформи и отвореност. Предвид на новите очаквания на хората, ние трябва да втвърдим вярата си в реформите и отварянето и да продължим да работим за тях с по-голяма политическа смелост и мъдрост и с още по-ефективни мерки и методи, да освобождаваме мисълта си във все по-висока степен, да освобождаваме и развиваме обществената производителност, а също и да освобождаваме и утвърждаваме съзидателната жизненост на обществото.

Китай в момента изготвя всеобхватен и задълбочен общ проект за задълбочаването на реформите, чрез който да се очертае тяхното протичане в сфери като икономиката, политическата система, културата и екологията, да се работи за справянето с проблемите, възникващи в процеса на развитие, да се преодолеят структурно-механичните препятствия пред запазването на доброто икономическо развитие и чрез реформи да бъдат влети нови жизнени сили на растежа.

Ние ще усъвършенстваме базовата икономическа система, ще засилим работата си по изграждането на пазарната система, ще тласкаме напред реформите, касаещи макрорегулациите, фискалната система, финансите и инвестициите, а също така ще подобрим и еластичността на валутния курс на юана и постепенно ще направим възможна конвертируемостта на капиталовите сметки в юани.

Ще насърчаваме реформите в административната система за усъвършенстването на нейните функции, изчистването и децентрализирането й, за рационализиране на взаимоотношенията между правителството и пазара, а също и за по-доброто разгръщане на базовата роля на пазара при разпределението на ресурсите. Ние ще продължим да изграждаме механизми за развитието на науката и технологиите, да работим за подобряването на научно-техническата иновативност и за изграждането на система за иновации, в която производството, образованието и изследователската дейност ще се съчетават помежду си, основни звена ще бъдат предприятията, а основните насоки ще се определят от пазара. Опирайки се върху гарантирането и подобряването на качеството на живот на хората като основен приоритет, ще утвърждаваме социалната справедливост, ще стимулираме постигането на заетост при по-високо качество, ще задълбочаваме реформата на механизма на разпределение на доходите и ще продължим да изграждаме системите на социалното осигуряване и публичните услуги. Ще работим за опазването на екологичната среда и за подобряването на енергийната ефективност, ще се грижим за създаването на по-добра битова и производствена среда за хората и ще даваме новия си принос в борбата срещу промените в климата.

Ще прилагаме по-активна и инициативна стратегия на отваряне и ще усъвършенстваме системата на отворена икономика, допринасяща за общата полза и взаимната изгода, за диверсификацията и баланса, за сигурността и високата ефективност; ще се стремим да съчетаваме помежду им предимствата на крайбрежните, вътрешните и пограничните региони, които те получават вследствие на отварянето, като създаваме отворени зони, изпълняващи водеща роля в международното икономическо сътрудничество и конкуренция и тласкащи напред регионалното развитие. Ще продължим да отдаваме равно значение и на вноса, и на износа, като насърчаваме балансираното развитие на международната търговия; ще продължим с еднакво усърдие да работим и за привличане на чужди капитали, и за излизането на китайски компании на световната сцена — като по този начин ще подобряваме сътрудничеството в сферата на трансграничните инвестиции; ще задълбочаваме реформите, свързани с механизмите на инвестиции и търговия, ще усъвършенстваме нормативната база и ще създаваме една справедлива юридическа среда за оперирането на компаниите от всички страни по света в Китай. Ще изготвяме цялостни стратегии за отваряне и сътрудничеството на двустранно, многостранно, регионално и подрегионално ниво, ще ускорим изпълнението на стратегията за свободните икономически зони и ще работим за засилване на контактите и взаимния обмен с околните страни.

Осъзнаваме, че реформите представляват една достигаща голяма дълбочина революция, която е свързана с хармонизирането на значими интереси и усъвършенстването на структурните механизми по всяко едно направление. Китайските реформи вече навлизат в етап, който изисква активни действия и е свързан с голяма неопределеност. Това се дължи на факта, че проблемите, които тези реформи трябва да разрешат понастоящем, са изключително тежки, но е необходимо да протекат гладко и безпрепятствено, затова и каквато и да било нерешителност не само че няма да доведе до напредък, но може и да навреди на резултатите, които сме постигнали до момента.

Китай е една голяма страна и не може да допусне по който и да е ключов въпрос да допуска подривни грешки, защото те биха били небратими и непоправими. За нас е ясно, че куражът ни трябва да бъде голям, ходът ни напред — стабилен, нужно е смело да търсим нови възможности и да се възползваме от тях, като обаче в същото време се налага да действаме благоразумно, сигурно и след внимателно премисляне на нещата. Ние ще отстояваме правилния курс на политика на реформи и отвореност и ще имаме смелостта да се нагърбваме със справянето с трудности и да предприемаме решителни действия по отношение на натрупваните с години наред проблеми, като не оставяме реформите да спират или отварянето да забавя хода си.

Дами и господа, приятели!

АРЕС е едно голямо семейство, а Китай е един член на това семейство. Развитието на Китай не може без АРЕС, а просперитетът на АРЕС също не може без него. Запазването на устойчивото здравословно развитие на Китай ще отвори нови възможности и пред Азиатско-тихоокеанския регион.

Китай решително ще отстоява мира и стабилността и ще полага основите за постигането на общото благо на региона. През тази година при различни случаи, като например на Форума за Азия в Бо-ао, казвах, че мирът е като въздухът и светлината: когато го имаш, не го усещаш, но изгубиш ли го, е трудно да оцелееш. Без мир развитието се превръща в река без извор, в дърво без корен. Семейната хармония е в основата на всеки успех, а Китай е член на АРЕС, който желае да живее в хармония, да си помага взаимно с всички останали членове на това семейство, а също така се надява и че всички страни в организацията ценят мира и стабилността, които са толкова трудно постижими, и е готов да сътрудничи за изграждането на един траен мир и всеобщ просперитет и хармония.

Китай ще работи усърдно за регионалното благоденствие и за разкриването на общи възможности за развитие. Той е водещият търговски партньор на голяма част от икономиките в региона, най-голям експортен пазар и основен източник на инвестиции. За 2012 г. приносът на Китай за ръста на азиатско-тихоокеанската икономика надвишава 50%. Към края на същата година Китай е одобрил 760 хил. чуждестранни инвеститори, чиито общи преки инвестиции възлизат на 1.3 трилиона долара. Подписал е 12 споразумения за свободна търговия с 20 страни и региона, а в момента води преговори с 6, като голямата част от тези страни са членове на АПЕК. През следващите 5 години вносните продукти в Китай ще достигнат 10 трилиона долара, инвестициите от страната зад граница ще надхвърлят 500 милиарда долара, а броят на туристическите посещения в чужбина ще надвиши 400 млн. Разширяването на вътрешното и особено на потребителското търсене в страната ще разкрие още повече възможности пред чуждестранните инвеститори.

Китай ще работи за изграждането на трансокеанска регионална рамка на сътрудничество, която ще облагодетелства страните по двата бряга на Тихия океан. Величието на този океан се състои в това, че в него няма никакви естествени бариери, и ние не трябва да създаваме изкуствени разделения там, където ги няма. Трябва да позволим да се проявява ръководната и координираща функция на АРЕС, да проявяваме отвореност и толерантност, да търсим общата полза и взаимната изгода, да подобряваме координацията на макроикономическите политики и да насърчаваме координацията на регионалната свободна търговия, да задълбочаваме интеграцията на района, да предотвратяваме въздействието на „ефекта на купата спагети“, да стимулираме изграждането на по-близки партньорски отношения между двата бряга на Тихия океан и да планираме бъдещото развитие на Азиатско-тихоокеанския регион.

Дами и господа, приятели!

Плаването през необятната шир няма предел, опънеш ли платната, вярваш само на вятъра“. Азиатско-тихоокеанският регион е едно пространство, което ние развиваме заедно, и всички ние сме лодката, носеща се през вълните на океана. Бъдещето на региона касае интересите на всеки един от членовете на АРЕС.

Китай има високи очаквания за настоящата неофициална среща на лидерите от организацията и се надяваме да си сътрудничим с нашите партньори за изграждането на един прекрасен регион, който ще води света напред и ще носи всеобщо благо и просперитет за потомството ни. С оглед на това, аз искам да споделя четири свои визии.

Първо, Азиатско-тихоокеанският регион трябва да се стреми към общо развитие. Всички икономики в региона са тясно обвързани, със съвпадащи интереси, и трябва пълноценно да разгърнем силните страни на всеки от нас, за да оптимизираме разпределението на икономическите ресурси, да усъвършенстваме производствената структура, както и да изградим една верига на стойността и един голям регионален пазар, които да донесат изгода на всички ни. Развитите икономики трябва да оказват по-голяма подкрепа и помощ на развиващите се икономики, които пък от своя страна трябва да се стремят да ги следват. Само чрез намаляването на различията в темповете на растежа ще може да се увеличи общата полза за всички страни в региона.

Второ, Азиатско-тихоокеанският регион трябва да отстоява отворения си модел на развитие След края на Втората световна война, 13 са икономиките, които са осъществили бърз растеж за период, по-дълъг от 25 години, и общото между тях е, че са прилагали политика на отвореност. Ние трябва да последваме тази вълна, да браним свободния, отворен и недопускащ дискриминация механизъм на търговия, и да се противопоставяме на всички форми на протекционизъм. Трябва заедно да изградим една отворена рамка за икономическо и регионално сътрудничество и в този дух на толерантност и отвореност да стимулираме създаването на свободни икономически зони в региона.

Трето, Азиатско-тихоокеанският регион трябва да насърчава иновативното развитие. Растежът, разчитащ само на фискални стимули и неконвенционални валутни политики, няма как да бъде устойчив. Освен това, ако се основава на прекомерно изразходване на ресурси и замърсяване на околната среда, то вредата от него би била по-голяма от ползата. Ние трябва да обновим и концептуалния модел на развитието, и методите на неговото осъществяване. Необходимо е да се освободим от остарелите схващания и конвенции и да се стремим към едно екологично, циклично, нисковъглеродно развитие; постоянно да повишаваме иновационния си капацитет, да прилагаме нововъведения и да поощряваме зараждащите се индустрии, като чрез иновациите повишаваме базовата си конкурентоспособност.

Четвърто, Азиатско-тихоокеанският регион трябва да се търси към взаимообвързано развитие. Интересите на всички икономики от региона съвпадат — ние споделяме една обща съдба, при нас водещ принцип е „един за всички, всички за един.“ В тази среда на динамичен баланс развитието на всяка икономика поражда верижна реакция и у останалите. Трябва да изградим и утвърдим това възприятие за общата съдба на региона и чрез собственото си развитие да тласкаме напред и останалите му членове, като посредством координираните действия по веригата даваме възможно най-пълен израз на силните си страни, провеждайки по този начин положителната енергия и осъществявайки благотворни взаимодействия между отделните икономики и координирано развитие.

Понастоящем азиатско-тихоокеанските страни и най-вече тези със зараждащи се пазари и развиващите се страни, изпитват огромна нужда от ресурси за финансиране на инфраструктурното си строителство, предвид и на сериозните предизвикателства напоследък като нарастването на рисковете от забавяне на икономиката и сътресенията на финансовите пазари. С оглед на това, за инфраструктурното изграждане е необходимо да се мобилизират повече ресурси, чрез които да се запази стабилният и устойчив растеж на икономиката и да се стимулират регионалните взаимоотношения и обмен и икономическата интеграция. Поради тези причини Китай инициира създаването на Азиатска банка за инфраструктурни инвестиции и е готов да предостави финансова подкрепа за изграждането на такива проекти на развиващите се страни от региона, в това число и на тези от АСЕАН. Новата институция ще си сътрудничи и допълва с вече съществуващите банки за развитие от региона и извън него, заедно с които ще стимулира стабилното и устойчиво развитие на азиатската икономика.

Дами и господа, приятели!

Стопанският сектор е главният двигател на развитието на икономиката и търговията, а, от друга страна, той е и основна задвижваща сила за сътрудничеството в рамките на АРЕС. Китай отдава голямо значение на неговата роля и е готов да се вслуша в неговите мнения и препоръки, както и да способства за пълноценното му включване, особено на малкия, среден и микробизнес, в икономическото развитие и регионалното сътрудничество.

През август тази година китайският стопански сектор създаде Китайски стопански съвет към АРЕС, чрез който се предоставят институционални гаранции за пълноценното участие при изготвянето на нормативна база, засягаща икономиката и търговията в региона, и който представлява един израз на активното отношение на китайския бизнес и готовността му да поема международна отговорност.

Когато приятелите са повече, пътят е по-лек. Много от тук присъстващите приятели от стопанската сфера са участници в процеса на реформиране и отваряне на Китай и са стари приятели на народа на страната ни. Ние няма да забравим старите си другари, но освен това имаме желание да създадем и нови приятелства. Китай приветства и насърчава предприятията от всички икономики, и особено от страните — членки на АРЕС, да инвестират в зараждащите се сектори в Китай и активно да участват в реформирането и отварянето на Китай. Колкото повече са приятелите ни, толкова по-успешен ще бъде и този процес.

Надявам се всички представители на бизнеса да използват пълноценно платформата, предоставена от АПЕК, за да изразят становището си относно усъвършенстването на търговския и инвестиционен климат в региона; да демонстрират активно силните си страни в направления като информационното обезпечаване на пазара, внедряването на технологии и насърчаването на иновациите; да дават стратегически и насочени към бъдещето препоръки, и да споделят съветите си относно либерализацията и облекчаването на инвестициите, задълбочаването на регионалната икономическа интеграция и бъдещото развитие на АРЕС.

Дами и господа, приятели!

През 2014 година Китай ще бъде домакин на неофициалната среща на лидерите на АРЕС и други, свързани с нея, събития. Ще използваме това като една повратна точка, за да можем, устремени към бъдещето, да заработим за още по-голямо сближаване на партньорските взаимоотношения, за задълбочаване на реалното сътрудничество, за насърчаване на водещата роля на  АПЕК, както и за очертаване на далечните перспективи за развитието на региона.

Надявам се присъстващите тук представители на индустрията и бизнеса от Азиатско-тихоокеанския регион да посетят Пекин, където заедно да обсъдим актуалните дела и да станем свидетели на още един важен момент от развитието на региона.

Благодаря ви!

© 2018 „Китай днес“

Top Desktop version